HŘBITOV

Nový hřbitov v Luhačovicích byl postaven na základě kritické situace v pohřbívání. Původní byl umístěn v obytném okrsku města kde nebylo možné další rozšíření. V letech 1969-byl proveden výběr staveniště. Rok 1973 byl termínem zahájení stavby a v roce 1978 byla stavba předána TS. Tato stavba se realizovala jako mnoho jiných staveb v tomto čase tzv. "Akci Z". Nový hřbitov byl navržen v moderním pojetí. Objemovou studii a návrh zástavby vypracoval tehdejší Stavoprojekt Brno, autorem projektu je ak.architekt Vladimír Palla, dodavatelem MěstNV Luhačovice.

Samotná stavba nového hřbitova se skládá ze čtyř objektů - obřadní síně, hrobového pole v lesní části s urnovým hájem a vsypové loučky, která byla v letech 1987-1990 dobudována v rozšířením v horní části hrobových míst. Projekt řeší provoz návštěvníků a pozůstalých odděleně od hospodářského provozu. Z venkovního krytého prostoru před obřadní síní je přes předsíň vstup do čekárny pro pozůstalé a na veřejné WC. Vstup do vlastní obřadní síně je v čele nástupního prostoru do budovy.

Obřadní síň je řešena ve tvaru obdélníka, boční podélné zdi plné (na pravé straně je originální malba arch.Pally),vstupní dveře a celá stěna je prosklená. Čelní příčná stěna je rovněž prosklená s výhledem na stupňovitě členěný terén a zeleň. Celá budova je řešena v ocelové konstrukci v kombinaci dřevo - dub.Výtvarné působení čelní stěny s katafalkem je založeno na průhledu do venkovního atria se symbolickým schodištěm do přírody.

Výšková dominanta (pylon) se stává součásti širšího urbanistického záměru (dálkové pohledy) a současně se stává výškovou orientační plastikou na přístupových cestách ke hřbitovu a i ve vlastním areálu. Celý hřbitov je propojen hlavní cestou, na kterou jsou napojeny příčné pochůzné chodníky a cesty pro dostupnost k jednotlivým hrobovým místům i pro obslužnou údržbu areálu. V celém areálu jsou místy zabudované lavičky k odpočinku. V horní i dolní části hřbitova jsou umístěny kontejnery, které jsou určeny výhradně na odpad, který vzniká ve spojení s údržbou hrobových míst. V dolní části hřbitova jsou dvě výtokové vázy na vodu. V letošním roce nám zbývá dobudovat 2 výtokové stojany na vodu i v horní části hřbitova.

První pohřeb se uskutečnil na konci roku 1978. Nyní je na hřbitově 572 hrobových míst, 353 urnových míst a vsypová loučka s 27 vsypy. Celkem je na hřbitově pochováno 2072 zemřelých. Přesto, že se zakořenil název nový hřbitov, bude mu příští rok 30 let a kapacita se zdá být již nedostačující. Ročně je zde v průměru 5-8 požadavků na hrobové místo a 10 požadavků na místo urnové. Nájem na nové místo uzavíráme na 10 let dopředu. Tlecí doba pro ukládání lidských pozůstatků je dle stanoviska krajského hygienika zlínského kraje vydaného dne 17.6.2002 15 let.

Prodloužení nájmu zatím evidujeme sami,ale každý nájemce by si termín prodloužení měl uhlídat sám. Dle znění zákona o pohřebnictví musí mít od 01.01.2003 každý nájemce hrobového místa sepsanou smlouvu o daném místě. Při jakýchkoliv pohřbívacích úkonech by se měl smlouvou prokázat. Rovněž je třeba aby nám nahlásil případnou změnu adresy nebo jiné skutečnosti, které se nájemce týkají. V případě, že nájemce zemře mimo udanou adresu a příbuzní zde rovněž nebydlí, aby nám sdělili novou adresu faktury za prodloužení se nám vrací a my nemáme možnost místo prodloužit. Případy, kde hledáme nám neznámé skutečnosti jsou k nahlédnutí na hřbitově vlevo před vstupem do obřadní síně v oznamovací skříňce spolu s hřbitovním řádem a městskou vyhláškou o pořádku a čistotě, kterou každoročně dvakrát aktualizujeme. Jinak veškeré náležitosti nájmu a převody na jiné osoby řeší zákon o pohřebnictví č.256/2001 Sb.

Rozloha hřbitova je přes 3 ha, které obhospodařujeme v režimu údržby. Jedná se o pravidelný svoz odpadků, svoz VKK (velkokapacitních kontejnerů), pravidelné měsíční sečení trávníkových ploch, prořezy a údržba keřových skupin a stromů, hrabání a úklid listí, údržba objednaných hrobových míst, údržba pochůzných chodníků, nátěry laviček, odpadkových košů, veřejného osvětlení včetně čištění osvětlovacích těles, osvětlení hřbitova, úklid WC, úklid obřadní síně před každým obřadem. V zimním období pro zpřístupnění pohřbívacího místa také odhrnování sněhu. Dále zajišťujeme evidenci hrobů a vše s tím spojené tzn. prodloužení nájmu, nové nájemní smlouvy na požadovaná místa, ukládání uren, výsadby hrobů, pokládání pohřební vazby na hrobové místa a další práce vyplývající z činnosti TS.

Samotné pohřby zde provádí asi 10 odborných firem z okolí. Každý pozůstalý si může tuto pohřební službu vybrat sám. Je důležité, aby každá pohřební služba ještě před pohřbením do země nám tuto skutečnost oznámila s dostatečným předstihem.Ve většině případů pozůstalý jde vyřizovat pohřeb nejdříve na pohřební službu, i když by měly jeho první kroky směřovat pro údaje o hrobovém místě na správce hřbitova. Způsob poslední cesty a rozloučení s zesnulým si každá rodina svobodně rozhodne sama. Veškeré náležitosti samotného pohřbu rovněž spadají do kompetence pohřebních služeb. V našich povinnostech je prodloužit nájem hrobového místa o stanovenou tlecí dobu. Každý nájemce by měl uhradit toto prodloužení v daném termínu pohřbení.

V současné době je nedostatek urnových míst, ale tento problém město již řeší výhledovou studií rozšíření hřbitova.

Věřím, že se nám letos podaří dokončit standartnější odběr vody v horní části hřbitova. Budeme Vám vděčni za každý námět zlepšení činnosti a služeb i na tomto posledním místě odpočinku každého z nás.

Děkujeme Vám za každou připomínku a námět.

Dostálková Anna

TS Luhačovice - www.tsluhacovice.cz